การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ SST-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SST-W2 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SST-W2)

ดาวน์โหลด

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)

ดาวน์โหลด
ราคาหลักทรัพย์

สารจากประธานกรรมการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องบริษัทและบริษัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร
ด้วยมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่รัฐบาลกาหนด
สำหรับในปี 2564 บริษัทเชื่อว่ายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้บริโภค
ยังมีความกังวลถึงความปลอดภัยที่จะมาใช้บริการ แต่บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือกับกาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยต้องมีการวางแผนปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ


รายละเอียดทั้งหมด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีฉบับนี้้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลดฉบับล่าสุด รายงานประจำปีทั้งหมด

ข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ


รายละเอียด

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)


รายละเอียด

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)


รายละเอียด

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)


รายละเอียด

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2318-5514-5

ช่องทางติดตาม :